Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky TripGame (dále jen „PODMÍNKY“)

Následující PODMÍNKY jsou poskytovány k výletní hře TripGame (dále jen ,,HRA“) a v této souvislosti se uplatňují také na vztah mezi provozovatelem Martinou Lojdovou (adresa trvalého bydliště: Jaroslava Ježka 95/5, 674 01, Třebíč-Týn; IČO: 04639910; úřad příslušný podle §71 odst. 2 živnostenského zákona: Městský úřad Třebíč; vznik oprávnění: 14.12.2015), dále jen „TRIPGAME.CZ“, a mezi všemi osobami, které si službu zaplatí, ale také těmi, jež jsou jejími konečnými účastníky-hráči (dále jen ,,ÚČASTNÍK“). Zaplacením HRY ÚČASTNÍK (ale také platící osoba i ostatní koneční hráči HRY), souhlasí s pravidly stanovenými v těchto podmínkách.


Hra

TripGame je strategická týmová hra městem. V partě lidí, kterou si zvolíš, půjdete po stopách, jež Vás provedou nejen kolem historicky známých míst města, kde na Tebe čekají zapeklité úkoly, logické hádanky a hromada nevyzpytatelných situací a zážitků. Součástí hry je navíc i TripPrůvodce, který nabízí různé tipy, kde se dobře najíst, kde pořídit lokální produkty, popř. informuje o místních zajímavostech i možnostech k parkování. Ideální volba pro akční den s přáteli, nabitý výlet s rodinou či cool dopoledne se spolužáky.

Důležité ovšem je, abyste na místě byli fyzicky přítomni. Čas na hru je poměrně dlouhý, můžete ji tedy spojit s procházkou, s výletem nebo jen s dopoledním zastavením. Doba pro vypršení je 12 hodin od doby aktivace/startu hry. Věřte ale, že správnost odpovědí je v tomto případě více než rychlé nohy. Hru si můžete zahrát v jakékoli roční době, v jakémkoli týdnu, dnu a hodině. V době svátků nemůžeme zaručit dostupnost všech námi doporučených restauračních zařízení, popř. zajímavých lokálních obchůdků. Nedostupnost těchto objektů ovšem neovlivňuje samotnou hru.


Objednávka

ÚČASTNÍK vyplní elektronický objednávkový formulář a zaplatí objednávku. Po zaplacení objednávky odešle TRIPGAME.CZ ÚČASTNÍKOVI na email, který uvedl v odeslané objednávce, potvrzení o platbě, dále také text s detailními instrukcemi ke HŘE a kód k aktivaci pro mobilní aplikaci ke HŘE. TRIPGAME.CZ má povinnost uvést do tohoto emailu datum pro expiraci platnosti HRY (6 měsíců od přijetí platby). TRIPGAME.CZ nemá povinnost termín expirace prodlužovat, ÚČASTNÍK nemá nárok na vrácení peněz. Pokud není HRA uskutečněna v době před expirací, je možné její platnost po domluvě s TRIPGAME.CZ, ještě před vypršením platnosti, prodloužit, avšak vždy záleží na individuálním rozhodnutí TRIPGAME.CZ. Prodloužení data expirace není povinností TRIPGAME.CZ.


Platba

Platbu za HRU platí ÚČASTNÍK bezhotovostně a online přes webové stránky portálu www.tripgame.cz. TRIPGAME.CZ uvádí aktuální, platné a cílové ceny HRY stejné jako na domovské stránce v oddílu s názvem Za kolik. Ceny HRY jsou smluvní. Tyto ceny jsou rozděleny do tří skupin (dle cílových uživatelů).

První je Pro týmy přátel, včetně párů a rodičů s dětmi nad 10 let (2 osoby 399 Kč, 3 osoby 539 Kč, 4 osoby 639 Kč, 5 osob 699 Kč).

Do druhé skupiny (nazvané Pro školy) patří kolektivy dětí v čele s plnoletou osobou, jež za děti přebírá po dobu HRY veškerou zodpovědnost. Pokud je přihlášený počet dětí 10–19 (týmy jsou tvořeny max. po 5 lidech), platí následující zvýhodněný ceník. 1 osoba 120 Kč. Pokud je přihlášený počet dětí 20 a více (týmy jsou tvořeny max. po 5 lidech), platí následující zvýhodněný ceník. 1 osoba 100 Kč.

Třetí skupinou (Pro firemní kolektivy), pokud je přihlášený počet zaměstnanců 10–19 (a týmy jsou tvořeny max. po 5 lidech), platí následující ceník. 1 osoba 140 Kč. Pokud je přihlášený počet zaměstnanců 20 a více (a týmy jsou tvořeny max. po 5 lidech), platí následující zvýhodněný ceník. 1 osoba 120 Kč


Storno hry

Zrušení již jednou zaplacené HRY není možné, TRIPGAME.CZ nemá povinnost vrátit peníze za již uhrazenou objednávku. V individuálních případech a v návaznosti na komunikaci s TRIPGAME.CZ se ale HRA může přepsat na jiného ÚČASTNÍKA (datum expirace HRY ale zůstává totožná). Za nevyužitím služeb ÚČASTNÍKEM se náhrada neposkytuje.


Reklamace

V případě, že rozsah nebo kvalita služeb TRIPGAME.CZ neodpovídá smluvním podmínkám, vzniká ÚČASTNÍKOVI či platící osobě právo reklamace. ÚČASTNÍK nebo platící osoba jsou povinni případnou reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu tak, aby mohla být včas sjednána náprava ve stejném čase. V zásadě platí, že reklamace, má-li splnit svůj účel, musí být uplatněna ihned poté, co ÚČASTNÍK nebo platící osoba zjistí skutečnosti, které mohou být předmětem reklamace tak, aby závadný stav byl neprodleně odstraněn, služba doplněna nebo poskytnuta nová. Pokud stížnost nebude řešena okamžitě, zaniká nárok ÚČASTNÍKA nebo platící osoby na náhradu všech později vzniklých škod, které by při včasném oznámení nevznikly nebo mohly být odstraněny.


Věkové omezení

HRY se může účastnit pouze takový tým či dvojice, v nichž je alespoň jedné osobě nad 18 let. Všichni ÚČASTNÍCI se HRY TripGame účastní na vlastní riziko a na vlastní nebezpečí. TRIPGAME.CZ nenese v žádných směrech zodpovědnost za tyto ÚČASTNÍKY.

V případě hromadné objednávky, konkrétně školních či jiných kolektivů, kde jsou účastnící neplnoletí a kde je objednávající osoba plnoletá, tato objednávající osoba přebírá po dobu HRY za všechny zúčastněné veškerou zodpovědnost.


Informace o zákaznících

Veškeré údaje získané od zákazníků prostřednictvím HRY TripGame budou využity pouze pro vnitřní potřeby TRIPGAME.CZ a nikdy nebudou poskytnuty třetím osobám. TRIPGAME.CZ výhradně zpracovává jméno a příjemní účastníka, jeho adresu bydliště (pouze pro zaslání vítězné ceny v případě jejího získání), dále e-mailovou adresu, na které může TRIPGAME.CZ v budoucnosti ÚČASTNÍKA kontaktovat s nabízeným obchodním sdělením. ÚČASTNÍK, popř. platící osoba, souhlasí se zpracováním a pozdějším využíváním jeho kontaktních údajů již zaplacením objednávky. Tímto souhlasem nakládá TRIPGAME.CZ s jeho osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, které připouští Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679.

Zaplacením objednávky platící osoba taktéž souhlasí s tím, že se HRY její ÚČASTNÍCI (ona sama se svým týmem, také jiná obdarovaná osoba se svým týmem, nebo svěřený kolektiv, pro něhož byla objednávka vystavena) účastní na vlastní riziko. ÚČASTNÍK taktéž nese odpovědnost za předměty používané ve HŘE.


Kontaktní informace

V případě jakýchkoliv doplňujících otázek, je možné se spojit se správcem HRY přes emailovou adresu info@tripgame.cz nebo přes facebookové stránky TripGame.


Mlčenlivost

Scénář HRY je obchodním tajemstvím TRIPGAME.CZ. ÚČASTNÍK i kupující se zavazují nesdělovat neoprávněným osobám obchodní tajemství ani další informace, které se během HRY dozví, a které by mohly být součástí obchodního tajemství, obchodní či marketingové strategie HRY TripGame. Způsobí-li ÚČASTNÍK či platící osoba porušením svých povinností (a to i z nedbalosti) škodu či újmu TRIPGAME.CZ, zavazuje se ji tímto v plném rozsahu uhradit (a to v případně, i včetně, ušlého zisku).


Ručení

TRIPGAME.CZ ručí za správnost popisu služeb, nikoli však za správnost údajů uvedených v dokumentech či prospektech, jejichž není vydavatelem.


Závěrečná ustanovení

Vyplněním příslušné kolonky při objednávce ÚČASTNÍK či platící osoba bere na vědomí a souhlasí se Všeobecnými obchodními podmínkami HRY TripGame. ÚČASTNÍK i platící osoba stvrzují vyplněním příslušné kolonky při objednávce, že těmto podmínkám rozumí a v plném rozsahu je respektují. ÚČASTNÍK nebo platící osoba souhlasí s použitím jeho osobních údajů (v souladu s NAŘÍZENÍM) uvedených v této objednávce pro potřeby TRIIPGAME.CZ, a to výhradně za účelem zasílání nabídek služeb. Dále prohlašuje, že je zmocněn a tímto uděluje souhlas i jménem dalších osob, jež se HRY zúčastní.


Poučení

Poučení podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (dále jen NAŘÍZENÍ).

Fyzická osoba má právo u nás jakožto správce osobních údajů:

a) Požadovat přístup k osobním údajům, které správce zpracovává, čímž se rozumí právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se jí týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím uvedeným v čl. 15 NAŘÍZENÍ.

b) Požadovat opravu osobních údajů, které jsou o ní zpracovávány, pokud jsou nepřesné. S přihlédnutím k účelům zpracování má v některých případech právo požadovat také doplnění neúplných osobních údajů.

c) Požadovat výmaz osobních údajů v případech, které jsou upraveny v čl. 17 NAŘÍZENÍ.

d) Požadovat omezení zpracování údajů v případech, které jsou upraveny v čl. 18 NAŘÍZENÍ.

e) Získat osobní údaje, které se jí týkají a

(i) které zpracováváme s jejím souhlasem, nebo

(ii) které zpracováváme pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou taková fyzická osoba je nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na její žádost ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, přičemž má právo předat tyto údaje jinému správci, a to za podmínek a s omezeními uvedenými v čl. 20 NAŘÍZENÍ a

e) Získat osobní údaje, které se jí týkají a

f) má právo vznést námitku proti zpracování ve smyslu čl. 21 NAŘÍZENÍ z důvodů týkajících se její konkrétní situace.

Pokud obdržíme výše uvedenou žádost, ale budeme mít důvodné pochybnosti o totožnosti žadatele, můžeme jej požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení jeho totožnosti.

V případě, kdy se budete domnívat, že zpracováváme Vaše osobní údaje neoprávněně či jinak porušujeme Vaše práva, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu (tedy Úřadu pro ochranu osobních údajů) případně právo požádat o soudní ochranu.© 2018 TripGame.cz

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. 6. 2018.

Novinky

V plném proudu. 12.04.2019
Vaše nasazení nám až vyrazilo dech. Děkujeme za důveru a přejeme štěstí v terénu:)

Otevíráme akci veřejnosti !!! 01.04.2019
Je to tu, dočkali jste se. 1.4.2019 si již oficiálně můžete zahrát právě otevřenou novinku. Těšíme se na vás.

Grantový systém města Třebíč + poslední testování v terénu 26.03.2019
získali jsme podporu města Třebíč. Projekt je oficiálně zapojen do grantového systému a dotován městem. Také proběhlo poslední testování v druhém z připravovaných měst (v Jihlavě), které dopadlo úspěšně. Takže jsme připraveni na spuštění.

Partneři
TripGame


TripGame je strategická týmová hra městem. Odehrává se v blízkosti zajímavých míst a památek. Najdete body v terénu a rozluštíte konečnou šifru?

Pro partnery


Vlastníte restaurační zařízení, zajímavý obchůdek, konkrétní produkt, nebo něco, co by účastníkům nemělo při hře v terénu uniknout? Dohodneme-li se na spolupráci, můžeme Váš nápad zapojit do samotného prostředí této aktivity. Neváhejte nás kontaktovat na email info@tripgame.cz

Sledujte nás