Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky TripGame (dále jen „PODMÍNKY“)

Následující PODMÍNKY jsou poskytovány k výletní hře TripGame (dále jen „HRA“) a v této souvislosti se uplatňují také na vztah mezi provozovatelem Martinou Lojdovou (adresa trvalého bydliště: Stará cesta 5360/60, 586 01, Jihlava; IČO: 04639910; úřad příslušný podle §71 odst. 2 živnostenského zákona: Magistrát města Jihlavy; vznik oprávnění: 14. 12. 2015), dále jen „TRIPGAME.CZ“, a mezi všemi osobami, které si službu zaplatí, ale také těmi, jež jsou jejími konečnými účastníky – hráči (dále jen „ÚČASTNÍK“). Zaplacením HRY ÚČASTNÍK (plátce ale i ostatní koneční hráči HRY) souhlasí s pravidly stanovenými v těchto PODMÍNKÁCH.


Hra

TripGame je strategická týmová hra městem. V partě lidí, kterou si zvolíš, půjdete po stopách, jež vás provedou nejen kolem historicky známých míst města, kde na vás čekají zapeklité úkoly, logické hádanky a hromada nevyzpytatelných situací a zážitků. Součástí hry je navíc i TripPrůvodce, který nabízí různé tipy, kde se dobře najíst, kde pořídit lokální produkty, popř. informuje o místních zajímavostech i možnostech k parkování. Ideální volba pro akční den s přáteli, nabitý výlet s rodinou či cool dopoledne se spolužáky.

Důležité ovšem je, abyste na místě byli fyzicky přítomni. Čas na hru je poměrně dlouhý, můžete ji tedy spojit s procházkou, s výletem nebo jen s dopoledním zastavením. Doba pro vypršení je 12 hodin od doby aktivace/startu hry. Věřte ale, že správnost odpovědí je v tomto případě více než rychlé nohy. Hru si můžete zahrát v jakékoli roční době, v jakémkoli týdnu, dnu a hodině. V době svátků nemůžeme zaručit dostupnost všech námi doporučených restauračních zařízení, popř. zajímavých lokálních obchůdků. Nedostupnost těchto objektů ovšem neovlivňuje samotnou hru.


Objednávka

ÚČASTNÍK vyplní elektronický objednávkový formulář a zaplatí objednávku. Po zaplacení objednávky odešle TRIPGAME.CZ ÚČASTNÍKOVI na email, který uvedl v odeslané objednávce, potvrzení o platbě, dále také text s detailními instrukcemi ke HŘE a kód k aktivaci pro mobilní aplikaci ke HŘE. TRIPGAME.CZ má povinnost uvést do tohoto emailu datum pro expiraci platnosti HRY (6 měsíců od přijetí platby). ÚČASTNÍK (ani plátce) nemá nárok na vrácení peněz. Pokud není HRA uskutečněna v době před expirací, je možné její platnost po domluvě s TRIPGAME.CZ, ještě před vypršením platnosti, prodloužit, avšak vždy záleží na individuálním rozhodnutí TRIPGAME.CZ. TRIPGAME.CZ nemá povinnost datum expirace oddálit.


Platba

Platbu za HRU platí ÚČASTNÍK (plátce) bezhotovostně a online přes webové stránky portálu www.tripgame.cz. TRIPGAME.CZ uvádí aktuální, platné a cílové ceny HRY stejné jako na domovské stránce v oddílu s názvem Za kolik. Ceny HRY jsou smluvní.

Na skupiny „Pro týmy přátel nebo pro páry“ a „Pro rodiče s dětmi nad 10 let“ se vztahuje následující cena. 1 osoba 240 Kč (při zaplacení objednávky za 479 Kč), 1 osoba 220 Kč (při zaplacení objednávky za 659 Kč), 1 osoba 180 Kč (při zaplacení objednávky za 719 Kč), 1 osoba 160 Kč (při zaplacení objednávky za 799 Kč).

Do skupiny nazvané „Pro školy“ patří kolektivy dětí v čele s plnoletou osobou, jež za děti přebírá po dobu HRY veškerou zodpovědnost. Pokud je přihlášený počet dětí 10–19 (týmy jsou tvořeny max. po 5 lidech), platí následující zvýhodněná cena. 1 osoba 140 Kč. Pokud je přihlášený počet dětí 20 a více (týmy jsou tvořeny max. po 5 lidech), platí následující zvýhodněná cena. 1 osoba 120 Kč. V případě, že je dětí méně než 10, platí stejné ceny jako u skupin s názvem „Pro týmy přátel nebo pro páry“ a Pro rodiče s dětmi nad 10 let“. Pro učitele, jež doprovází zúčastněnou třídu, je nabídnuto zapojení do hry zdarma.

Do poslední skupiny „Pro firemní kolektivy“ řadíme kolektivy zaměstnanců. Pokud je přihlášený počet zaměstnanců 10–19 (a týmy jsou tvořeny max. po 5 lidech), platí následující cena. 1 osoba 160 Kč. Pokud je přihlášený počet zaměstnanců 20 a více (a týmy jsou tvořeny max. po 5 lidech), platí následující zvýhodněný cena. 1 osoba 140 Kč. V případě, že je zaměstnanců méně než 10, platí stejné ceny jako u skupin s názvem „Pro týmy přátel nebo pro páry“ a „Pro rodiče s dětmi nad 10 let“.


Storno

Zrušení již jednou zaplacené HRY není možné, TRIPGAME.CZ nemá povinnost vrátit peníze za již uhrazenou objednávku. V individuálních případech a v návaznosti na komunikaci s TRIPGAME.CZ se ale HRA může přepsat na jiného ÚČASTNÍKA (datum expirace HRY ale zůstává totožné). V případě nevyužití služeb ÚČASTNÍKEM se náhrada neposkytuje.


Reklamace

V případě, že rozsah nebo kvalita služeb TRIPGAME.CZ neodpovídá smluvním podmínkám, vzniká ÚČASTNÍKOVI či platící osobě právo reklamace. ÚČASTNÍK nebo platící osoba jsou povinni případnou reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu tak, aby mohla být včas sjednána náprava. V zásadě platí, že reklamace, má-li splnit svůj účel, musí být uplatněna ihned poté, co ÚČASTNÍK nebo platící osoba zjistí skutečnosti, které mohou být předmětem reklamace tak, aby závadný stav byl neprodleně opraven, služba doplněna nebo poskytnuta nová. Pokud ÚČASTNÍK nepodá stížnost hned, zaniká nárok ÚČASTNÍKA nebo platící osoby na náhradu všech později vzniklých škod, které by při včasném oznámení nevznikly nebo mohly být opraveny.


Věkové omezení

HRY se může účastnit pouze takový tým či dvojice, v nichž je alespoň jedné osobě nad 18 let. Všichni ÚČASTNÍCI se HRY účastní na vlastní nebezpečí. TRIPGAME.CZ nenese v žádných směrech zodpovědnost za tyto ÚČASTNÍKY.

V případě hromadné objednávky, konkrétně školních či jiných kolektivů, kde jsou účastnící neplnoletí a kde je objednávající osobou ÚČASTNÍK (plnoletá osoba), tato osoba přebírá po dobu HRY za všechny zbylé neplnoleté ÚČASTNÍKY veškerou zodpovědnost.


Informace o ÚČASTNÍCÍCH (plátcích)

Veškeré údaje získané od ÚČASTNÍKŮ prostřednictvím HRY budou využity pouze pro vnitřní potřeby TRIPGAME.CZ a nebudou poskytnuty třetím osobám. TRIPGAME.CZ výhradně zpracovává jméno a příjemní ÚČASTNÍKA (plátce), jeho adresu bydliště (pouze pro zaslání ceny v případě jejího získání), dále e-mailovou adresu, na které může TRIPGAME.CZ v budoucnosti ÚČASTNÍKA kontaktovat s nabízeným obchodním sdělením. ÚČASTNÍK (platící osoba) souhlasí se zpracováním a pozdějším využíváním jeho kontaktních údajů již zaplacením objednávky. Tímto souhlasem nakládá TRIPGAME.CZ s jeho osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, které připouští Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (dále jako NAŘÍZENÍ).

Zaplacením objednávky platící osoba taktéž souhlasí s tím, že se HRY její ÚČASTNÍCI (ona sama se svým týmem, také jiná obdarovaná osoba se svým týmem, nebo svěřený kolektiv, pro něhož byla objednávka vystavena) účastní na vlastní riziko. ÚČASTNÍK taktéž nese odpovědnost za předměty používané ve HŘE.


Kontaktní informace

V případě jakýchkoliv doplňujících otázek, je možné se spojit se správcem HRY přes emailovou adresu info@tripgame.cz nebo přes facebookové stránky TripGame.


Mlčenlivost

Scénář HRY je obchodním tajemstvím TRIPGAME.CZ. ÚČASTNÍK se zavazuje nesdělovat neoprávněným osobám obchodní tajemství ani další informace, které se během HRY dozví, a které by mohly být součástí obchodního tajemství, obchodní či marketingové strategie HRY. Způsobí-li ÚČASTNÍK porušením svých povinností (a to i z nedbalosti) škodu či újmu TRIPGAME.CZ, zavazuje se ji tímto v plném rozsahu uhradit (a to včetně ušlého zisku).


Ručení

TRIPGAME.CZ ručí za správnost popisu služeb, nikoli však za správnost údajů uvedených v dokumentech či prospektech, jejichž není vydavatelem.


Závěrečná ustanovení

Vyplněním příslušné kolonky při objednávce ÚČASTNÍK bere na vědomí a souhlasí s PODMÍNKAMI HRY. ÚČASTNÍK stvrzuje vyplněním příslušné kolonky při objednávce, že těmto podmínkám rozumí a v plném rozsahu je respektuje. ÚČASTNÍK souhlasí s použitím jeho osobních údajů (v souladu s NAŘÍZENÍM) uvedených v této objednávce pro potřeby TRIIPGAME.CZ, ale také se zasíláním nabídek služeb. Dále prohlašuje, že je zmocněn a tímto uděluje souhlas i jménem dalších osob, jež se HRY zúčastní.


Poučení

Poučení podle NAŘÍZENÍ.

Fyzická osoba má právo jakožto správce osobních údajů:

a) Požadovat přístup k osobním údajům, které správce zpracovává, čímž se rozumí právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se jí týkají, jsou či nejsou zpracovávány. Pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím uvedeným v čl. 15 NAŘÍZENÍ.

b) Požadovat opravu osobních údajů, které jsou o ní zpracovávány, pokud jsou nepřesné. S přihlédnutím k účelům zpracování má v některých případech právo požadovat také doplnění neúplných osobních údajů.

c) Požadovat výmaz osobních údajů v případech, které jsou upraveny v čl. 17 NAŘÍZENÍ.

d) Požadovat omezení zpracování údajů v případech, které jsou upraveny v čl. 18 NAŘÍZENÍ.

e) Získat osobní údaje, které se jí týkají a

(i) které TRIPGAME zpracovává s jejím souhlasem, nebo

(ii) které TRIPGAME zpracovává pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou taková fyzická osoba je, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na její žádost ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

f) Vznést námitku proti zpracování ve smyslu čl. 21 NAŘÍZENÍ z důvodů týkajících se její konkrétní situace.

Pokud TRIPGAME.CZ obdrží výše uvedenou žádost, ale bude mít důvodné pochybnosti o totožnosti žadatele, může jej požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení jeho totožnosti.

V případě, že se platící domnívá, že TRIPGAME.CZ zpracovává jeho osobní údaje neoprávněně či jinak porušuje jeho práva, má právo podat stížnost u dozorového úřadu (tedy Úřadu pro ochranu osobních údajů), případně právo požádat o soudní ochranu.


Nastavení cookies



© 2024 TripGame.cz

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. 6. 2018.

Novinky

Hurá na výlet 06.05.2024
Paráda, teplé sluníčko, školní výlety, dobrodružství s rodinou nebo poznávání města ve dvou. TripGame vás vítá zase v plném nasazení. Tak se do toho obujte a držíme palce.

Konečně s jarní bundou 01.04.2024
Hurá do ulic, hurá do měst, hurá na dobrodružství a výlety. Je čas odhodit zimní oblečení a vytáhnout jarní bundu a sluneční brýle. Zábava zase začíná:)

Skoro-jarní PARÁDA 03.03.2024
Tak to je paráda, sluníčko láka prvními teplými paprsky...Tak pojďte taky ven (zatím se ještě pořádně oblečte), dobrodružství čeká, juhůůůů.

Partneři







TripGame


TripGame je strategická týmová hra městem. Odehrává se v blízkosti zajímavých míst a památek. Najdete body v terénu a rozluštíte konečnou šifru?

Pro partnery


Vlastníte restaurační zařízení, zajímavý obchůdek, konkrétní produkt, nebo něco, co by účastníkům nemělo při hře v terénu uniknout? Dohodneme-li se na spolupráci, můžeme Váš nápad zapojit do samotného prostředí této aktivity. Neváhejte nás kontaktovat na email info@tripgame.cz

Sledujte nás